Avelsmål

Avelsmål för Angus fastställda vid Svenska Angusföreningens årsmöte
den 25 maj  2017

I många stora köttproducerande länder där man sedan länge värderar Angus stora fördelar när det gäller köttkvalitet, är rasen ett dominerande inslag i de självrekryterande korsningsbesättningarna.

Nuvarande diskussion om köttkvalitet i Sverige bör ge rasen stora utvecklingsmöjligheter även här. För att Angus skall kunna vara ett realistiskt alternativ inom svensk självrekryterande korsningsproduktion krävs att den renrasiga avelsbasen är tillräckligt stor. En fördubbling av Anguspopulationen inom fem år bedöms som möjlig att uppnå.
Betalningsmässig premiering av slaktkroppar i förhållande till marmoreringsgrad krävs för att denna ökning av antalet Angusdjur skall bli verklig. En ökning av populationen kräver ett strikt och väl planerat avelsarbete. Icke önskvärda djur eller djurtyper på marknaden både vad gäller hondjur eller tjurar till korsningsbesättningar är ingen betjänt av allra minst Angusavelsuppfödaren. Nöjda livdjurskunder är därför också en förutsättning för att Angusrasen antalsmässigt skall kunna öka och därmed kunna bli ett självklart alternativ i svensk självrekryterande köttproduktion. Nedan beskrivs de egenskaper som är viktiga för rasen och genetiskt påverkbara för den enskilde uppfödaren.

Tillväxt
En Angus- eller Anguskorsningsungtjur skall ha tillväxtkapacitet att nå en slaktvikt om 330 kg på 14-16 månader beroende på intensiteten i foderstaten. Styrmedel till ovan är viktkrav för stamboksföring. Tjurar korrigerad 200 dagarsvikt lägst 240kg eller lägst korrigerad 365 dagarsvikt på 420 kg. Motsvarande vikter för kvigor 205 kg resp 310 kg. Ett viktigt hjälpmedel för att uppnå avelsframsteg när det gäller tillväxtkapacitet är att i stor utsträckning utnyttja individprövningsverksamheten.

Köttkvalitets och slaktkroppsegenskaper.
Utländska försök visar Angusrasens klara fördelar när det gäller köttets marmoreringsgrad. En egenskap som absolut ej får försämras utan dessa måste därför i högsta grad tas hänsyn till avelsarbetet. Angus eller Anguskorsningsungtjuren skall vid slakt kunna uppnå klass R+ enligt Europ systemet.

Kalvningar.
Lätta kalvningar och vitala kalvar är ett av rasens kännetecken, En egenskap som måste bevaras och noggrant beaktas i avelsarbetet. Nuvarande övre viktgräns om 45 kg i födelsevikt för intagning till individprövning bör därför behållas. Ensidigt avelsarbete på låga födelsevikter ger emellertid negativa konsekvenser på sikt vad gäller avkommornas vuxenvikt och tillväxt.

Mjölkanlag
En viktig egenskap inom den självrekryterande köttproduktionen är kons förmåga att omvandla betesgräs till för kalven optimal mjölkmängd. Vid selekteringsarbete inom respektive besättning bör därför hänsyn tagas till kornas avelsvärde för mjölkproduktion.

Exteriör och storlek.
Dikoproducenten/tjurköparen kräver idag vid tjurvalet ej för stora avvikelser storleksmässigt i förhållande till de traditionellt så kallade tyngre köttraserna. Angusrasen har de senaste decennierna ökat i storlekstyp och nu nått en acceptabel nivå mellan 5,0-6,5 vilket bör bibehållas. Vid selektion av avelsdjur skall stor vikt läggas på funktionell exteriör.

Reproduktion och fertilitet.
Givetvis är långa kalvningsintervall och kastningar ej önskvärda även om dessa i vissa lägen kan ha icke genetiska förklaringar. Inkalvningsålder vid 24 månader och kalvningsintervall 12 månader bör eftersträvas. För att kunna utnyttja semin i större utsträckning krävs djur med tydliga brunsttecken. Tidig fertilitetsmässigt mogna ungtjurar ger en koncentrerad kalvningsperiod. Individprövningens krav på pungomkrets 31 cm (2017) bör efterlevas även i avelsbesättningar.

Lynne
En egenskap som brukar selektera sig själv. Ingen vill ha djur med lynnesstörningar. Viktigt är att dessa djur eller deras avkommor ej kommer ut på livdjursmarknaden.

Avelsvärden
Avelsvärden är ett viktigt verktyg i avelsarbetet. Rasens avelsmål avspeglas i viktningarna som används för beräkning av avelsindex. En förutsättning för att använda avelsindex i selekteringsarbetet är att djuren har en funktionell exteriör.

Grovfoder
Angus är mycket goda grovfoderomvandlare, en egenskap som rasen måste behålla.
Selektion av avelsdjur bör ske bland djur uppfödda på grovfoderbaserad foderstat.

Sperma och ET import
Vid import av sperma eller embryo skall härstamning kontrolleras för kända genetiska defekter, förekommer detta skall import ej ske.