Info från Svensk Köttrasprövning

Svensk Köttrasprövning AB bedriver individprövning av köttrastjurar samt deltar i utvecklingen av metodik för avelsvärdering av köttrasdjur.

Ägare
Svensk Köttrasprövning ägs av Nordiska Avelsföreningen för Biffraser (NAB), VikingGenetics, Scan och Svenska Avelspoolen AB.

Individprövning
Individprövningen innebär att de tjurar, som skall avelsvärderas föds upp på en individprövningsstation. Individprövningen av köttraser i Sverige Sedan 2010 sker individprövningen av köttraser på Gunnarps Individprövningsstation utanför Hörby i Skåne. På stationen finns idag plats för ca 170 tjurar. Tjurarna går lösa i stora djupströboxar i ett öppet lösdriftstall. De har fri tillgång till ett fullfoder bestående av ensilage och kraftfoder. På Gunnarp sker prövningen under former som liknar praktisk nötköttsproduktion så långt som möjligt. Detta ger ett bra underlag för ett avelsarbete, vars målsättning är att skapa det djurmaterial som vi behöver i framtidens nötköttsproduktion.

Varje år prövas årets bästa tjurkalvar från de olika köttraserna på stationen. De är födda under perioden 1 januari t o m 15 april och sätts in på Gunnarp under augusti (vecka 33). Fram till
dess har de gått tillsammans med sin moder och andra djur i födelsebesättningen. Tjurkalvarna som skall individprövas väljs ut av respektive rasförening och vid urvalet används
bl a BLUP-värden och andra uppgifter om både tjurkalven själv, dess far och mor. Målsättningen är att de bästa tjurkalvarna skall individprövas. Tjurarna ägs av respektive uppfödare under tiden på Gismestad Efter insättningen i juli får djuren acklimatisera sig på stationen under några veckor och själva prövningsperioden startar i slutet av augusti. Prövningsperioden avslutas i slutet av januari året efter.

Tillväxt
Tillväxten är av tradition den egenskap som tjurarna avelsvärderas för på en individprövningsstation. Bra Tjurarna vägs vid ankomsten, var annan vecka under prövningsperioden samt vid
prövningsperiodens slut. Tillväxten anges dels i reella tal, g/dag, som slutvikt och som ett T-tal. T-talet är ett relativtal, som anger tjurens tillväxt i förhållande till de övriga tjurar inom samma ras och åromgång.

Hälsa
Tjurarna veterinärbesiktigas på födelsegården före ankomsten till Gunnarp. Under tiden på prövningsstationen står de under kontroll av vår stationsveterinär. För att så långt möjligt
undvika hälsostörningar läggs stor vikt vid förebyggande hälsovård. Godkänd status i de olika hälsoprogrammen, t ex BVD, Paratuberkulos, Leukos, krävs för att få pröva tjur på Gunnarp.
En hälsodeklaration medföljer varje tjur efter avslutad prövning.

Fertilitet
Att de blivande avelstjurarna har bra fertilitet är naturligtvis mycket viktigt. Tjurarnas testiklar och bitestiklar undersöks genom palpation flera gånger under prövningsperioden. Vid prövningens slut mäts testikelomkretsen, vilket är ett mått på fertilitetsegenskaperna. Vi har idag inte något säkert underlag för att rangordna tjurarna efter testikelmått, utan de måste istället klara vissa uppsatta minimimått för att bli godkända. Att kunna ta spermaprov på tjurarna efter avslutad prövning vore ett mycket bra hjälpmedel för
at selektera bort tjurar med dålig spermakvalitet. Tyvärr är det mycket svårt på så unga köttrastjurar. Många är t ex inte helt könsmogna vid prövningstids slut, utan behöver ytterligare
någon månad för att bli fullt könsmogna. Arbete pågår på SLU för att försöka utveckla metod för provtagning och värdering av sperman.

Hållbarhet och klövar
Avelstjurarnas hållbarhet är mycket viktigt. För detta krävs bl a en funktionell exteriör och bra klövar. På Gunnarp följs djurens utveckling mycket noga och vid avslutad prövning sker en
exteriörbedömning. Klövarnas utveckling följs också noga och avvikelser från normal utveckling noteras. Tjurarnas klövbedöms i samband med verkningen efter slutvägningen och ett klövhälsobetyg beräknas utifrån hur allvarliga anmärkningar tjuren har fått. Klövhälsobetyget anges påp en 10-gradig skala där 10 motsvarar helt utan anmärkning.

Lynne
Lugna, hanterbara och snälla djur är mycket viktigt i köttproduktionen. Det är dels en säkerhetsfråga, men också viktigt för enkel hantering av djuren utan alltför stor arbetsinsats. På
Gunnarp observeras därför tjurarnas lynne mycket noga under hela vistelsen på stationen. Tjurar som inte har ett bra lynne godkänns inte.

Utvecklingsarbete
För att förbättra metoderna för individprövningen pågår alltid utvecklingsarbeten. Dessa sker med hjälp från bla Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU). Utvecklingsarbetena syftar dels till att
förbättra och utveckla individprövningen dels till att utveckla svensk nötköttsproduktion.

Auktion
Efter avslutad prövning säljs de bästa tjurarna på en auktion, som hålls i början av mars. För att få deltaga i auktionen krävs att tjurarna uppfyller de krav som ställs både från respektive
rasförening och från Svensk Köttrasprövning.

Selektion
Efter avslutad prövning rangordnas tjurarna med hänsyn till T-tal. Svensk Köttrasprövning och rasföreningarna sätter minimikrav på T-tal för att tjurarna skall få deltaga på auktionen.
Tjurarna skall också uppfylla ställda krav på hälsa, testiklar, exteriör, klövar och lynne för att godkännas som avelstjurar. Tjurar med låga T-tal eller som inte uppfyller gällande minikrav för övriga egenskaper slaktas. Tjurar med T-tal runt medeltalet och som uppfyller övriga krav kan tas hem av ägaren om så önskas. Dessa tjurar är mycket bra som avelstjurar i bruksbesättningarna.
De bästa tjurarna från individprövningen och som också har bra BLUP-värden, utgör årets elittjurar. De är en mycket viktig resurs i avelsarbetet med köttraserna och skall användas på ett
optimalt sätt.

Semintjurar
Viking Genetics väljer, på inrådan av respektive rasförening, varje år ut sina blivande semintjurar från de bästa tjurarna på Gunnarp. Individprövade tjurar Individprövning av de bästa tjurarna är ett viktigt komplement till BLUP-metodiken. På individprövningsstationen Vid detta urval är det inte bara högt BLUP-värde för tillväxt som gäller. Stor vikt läggs också vid
avelsvärdena för födelsevikt och lätta kalvningar, varför det inte alltid är de tjurar som har de högsta värdena för tillväxt, som bedöms vara de bästa att individpröva. Tjurar som lämnar
Gismestad med bra värden på alla de egenskaper som registreras där, samt också bra BLUP-värden, är årgångens bästa avelstjurar. Det borde vara en självklarhet att målinriktade
avelsbesättningar väljer bland dessa tjurar när man skall köpa avelstjur.