Stadgar

aforenlogga
Stadgar
För SVENSKA ANGUSFÖRENINGEN
Antagna den 9 september 1970 omarbetade den 12 mars 2000
§1
Föreningens ändamål är att främja medlemmarnas intresse samt att medverka
till förbättring av landets Aberdeen-Angusstam.
Föreningens namn är: Svenska Angusföreningen

§2
Såsom medlemmar i föreningen kunna ingå personer med intresse för
föreningens ändamål.

§3
Till föreningen erlägger varje medlem den årsavgift föreningsstämman beslutar.
Medlem som inte inom stadgad tid erlagt sin årsavgift anses utesluten ur föreningen.

§4
Föreningens styrelse skall bestå av 5-7 ordinarie ledamöter jämte 2 suppleanter.
Val av ledamot eller suppleant i styrelsen avser 2-årsperioder. Första gången väljes
efter lottning tre ordinarie ledamöter samt 1 suppleant på två år. Övriga på ett år.
Styrelsen utser inom sig för ett år i sänder ordförande och vice ordförande
samt inom eller utom sig sekreterare och skattemästare, vilka sistnämnda
befattningar kunna innehavas av samma person.
Styrelsen är beslutsmässig vid sammanträde till vilket samtliga ledamöter
kallats och minst tre är närvarande och eniga om beslutet.

§5
Räkenskapsår omfattar kalenderår. Bokslutet skall framläggas för revisorerna .
Revisionsberättelsen skall vara inlämnad till styrelsen före föreningsstämma,
som hålles på tid och plats som styrelsen bestämmer.

§6
Revisorerna skall vara till antalet 2 jämte 1 suppleant och väljes av
föreningsstämman för 1 år i sänder.

§7
Vid ordinarie föreningsstämma, som öppnas av styrelsens ordförande, skall
följande frågor förekomma:
1. Val av ordförande att leda dagens förhandlingar.
2. Val av sekreterare för årsmötet.
3. Val av 2 justeringsmän att jämte ordföranden justera stämmansprotokoll.
4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst.
5. Fastställande av dagordning.
6. Fastställning av röstlängd.
7. Föredragning av styrelsens årsberättelse och ekonomiska redogörelse samt årsrapport från köttavelsprövningen och avelsrådet.
8. Föredragning av revisorernas berättelse.
9. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen.
10. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen.
11. Val av två revisorer.
12. Val av avelsråd.
13. Val av kontaktman för köttavelsprövningen.
14. Fastställand av valberedning.
15. Fastställande av årsavgift och arvoden samt reseersättningar.
16. Ändring av stadgar.
17. Meddelanden och förslag från styrelsen.
18. Frågor som blivit anmälda hos styrelsen av föreningsmedlemmar minst
14 dagar före föreningsstämman.
19. Övriga frågor.
20. Mötet avslutas.

§8
Extra föreningsstämma hålles då styrelsen så beslutar eller då därom till
ordföranden inlämnats begäran härom undertecknad av minst 1/4 av föreningens
medlemmar.

§9
Vid föreningens möten äger varje medlem en röst, vilken utom vid val gives
öppen, såvida ej någon medlem begär sluten omröstning.
Alla frågor avgöras genom enkel röstövervikt med undantag av sådana som
blivit av styrelsen avstyrkta, samt av frågan om föreningens upplösning för vilka
antaganden erfordras minst 2/3-delars röstövervikt.
Vid lika röstetal äger ordföranden utslagsröst utom vid val då louning sker.
Alla val skall ske genom sluten omröstning, såvida icke enhälligt beslut av
användande av öppen rösträkning fattas.

§10
Beslut om ändring av dessa stadgar äger rum enligt föreningslagens anvisningar.

§11
Föreningens upplösning kan beslutas endast på två på varandra följande
föreningsstämmor, av vilka den ena skall vara ordinarie. Vid beslutad
upplösning skall föreningens behållning överlämnas till sammanslutning, som
har till syfte att främja Aberdeen-Angusaveln i landet.

aforen1