Grunden för en effektiv bruksbesättning

Rubriken må låta väl ambitiös men angusrasen har egenskaper som gör att den är berättigad som komponent i de flesta svenska dikobesättningarna om än i varierande grad. Rasen är naturligt hornlös och anlaget är dominant så när angus används i korsningsavel blir avkommorna alltid hornlösa.

Moderdjuret
Anguskon är förnöjsam, tack vare hennes förmåga att bygga upp hullreserver även på sämre betesmarker och hennes lite lägre vikt är kostnaden för vinterutfodringen av en angusko betydligt lägre än för de flesta andra raser. Anguskon har dessutom lätt för att kalva och hon tar väl hand om kalven. Det är en sund, fertil
ko med god hållbarhet. En annan av anguskons starka sidor är hennes klövar, flera är de klövverkare som vittnar om rasens goda klövhälsa och låga verkningsbehov. Detta är resultatet av ett konsekvent avelsarbete både inom landet men även internationellt, kännetecknande för många uppfödare är att slaktmasken har varit den effektivaste klövverkaren.

Kalven
Anguskalven föds lätt och kännetecknas av att vara mycket vital vid födseln, har det gått 20 minuter innan kalven är på benen börjar angusuppfödaren fundera på om det är något som är galet.
Rubriken må låta väl ambitiös men angusrasen har egenskaper som gör att den är berättigad
som komponent i de flesta svenska dikobesättningarna om än i varierande grad.
Rasen är naturligt hornlös och anlaget är dominant så när angus används i korsningsavel blir
avkommorna alltid hornlösa.
Moderdjuret
Anguskon är förnöjsam, tack vare hennes förmåga att bygga upp hullreserver även på sämre
betesmarker och hennes lite lägre vikt är kostnaden för vinterutfodringen av en angusko
betydligt lägre än för de flesta andra raser.
Anguskon har dessutom lätt för att kalva och hon tar väl hand om kalven. Det är en sund, fertil
ko med god hållbarhet.
En annan av anguskons starka sidor är hennes klövar, flera är de klövverkare som vittnar om
rasens goda klövhälsa och låga verkningsbehov. Detta är resultatet av ett konsekvent
avelsarbete både inom landet men även internationellt, kännetecknande för många uppfödare
är att slaktmasken har varit den effektivaste klövverkaren.
Kalven
Anguskalven föds lätt och kännetecknas av att vara mycket vital vid födseln, har det gått 20 minuter innan kalven är på benen börjar angusuppfödaren fundera på om det är något som är
galet.

Slaktdjuret
Kännetecknande vid uppfödning av angus är deras låga behov av kraftfoder vilket uppskattas av alla oss som vill utnyttja en stor andel hemmaproducerat grovfoder. Med ett riktigt bra grovfoder får du en angustjur slaktmogen genom att endast tillföra mineralfoder. Även ett lite sämre ensilage är fullt tillräckligt för att kvigan eller stuten skall klara sig helt utan kraftfoder.
Tillväxtkapaciteten är god, medeltillväxten på Individprövningen ligger kring 15-1600 g/dag trots att angus är den enda rasen på Individprövningen som går på en foderstat med lägre
kraftfoderandel. Av de raser som Individprövas har angus oöverträffad tillväxt i förhållande till sin födelsevikt. Eftersträvas lätta kalvningar men ändå hög tillväxt är det således angus som ärdet givna valet.

Angustjuren
Betäckningsvilja och lätta kalvningar är utmärkande drag för angustjuren. Grunden för en effektiv bruksbesättning

Slaktdjuret
Kännetecknande vid uppfödning av angus är deras låga behov av kraftfoder vilket uppskattas av alla oss som vill utnyttja en stor andel hemmaproducerat grovfoder. Med ett riktigt bra grovfoder får du en angustjur slaktmogen genom att endast tillföra mineralfoder. Även ett lite sämre ensilage är fullt tillräckligt för att kvigan eller stuten skall klara sig helt utan kraftfoder.
Tillväxtkapaciteten är god, medeltillväxten på Individprövningen ligger kring 15-1600 g/dag trots att angus är den enda rasen på Individprövningen som går på en foderstat med lägre kraftfoderandel. Av de raser som Individprövas har angus oöverträffad tillväxt i förhållande till sin födelsevikt. Eftersträvas lätta kalvningar men ändå hög tillväxt är det således angus som är det givna valet.

Angustjuren
Betäckningsvilja och lätta kalvningar är utmärkande drag för angustjuren.